2015. augusztus 13., csütörtök

Salamon király kívánsága az Istentől


William Blake festménye Salamon királyról


Mit kívánt vajon Istentől a legendás bibliai király, Salamon ?


Még nagyobb palotát? Boldogabb családot? Egészséget? Több aranyat? Még több és még hűségesebb szolgálókat? Nem-nem. Valami mást. Teljesen mást. Bölcsességet. Figyeld a teljes történetet:

Biblia, Királyok Könyve I. 3.

részlet:

5) Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, amit akarsz, hogy adjak néked.

6) És monda Salamon: Te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint e mai napon megtetszik.

7) És most, óh én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királylyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.

8) És a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt.

9) Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

10) És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért.

11) Monda azért az Isten néki: Mivelhogy ezt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségidnek lelkét; hanem bölcseséget kértél az ítélettételre:

12) Ímé a te beszéded szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, úgy hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utánad sem támad olyan, mint te.

13) Sőt még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget: úgy hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben.* * *

Bölcsességet kért tehát Salamon az Istentől. És kapott is. Aztán nagy uralkodó vált belőle. Bölcsessége előtt azonban ismerjük meg picit jobban a bibliai Salamon királyt!

Karen Armstron, a Jeruzsálem című könyvében így ír róla:

"Batseba neve eredetileg azt jelentette "a Hét Isten Leánya" (amit ékírással szibbit-ként jegyeztek le, ebből lett a héberben seba, "hét") Dávid és Batseba gyermeke tehát félig jebuzita volt. Megkapta ugyan a zsidó Jedidja nevet (Jahve Kegyeltje), hogy ez is utaljon arra, Dávid örököse, szülei mégis Salamonnak nevezték. A szóban talán Jeruzsálem ősi istenségének, Sálemnek a neve bukkan föl, bár a Krónika könyvének szerzője inkább a héber sálom -mal (béke) rokonítja: utalásként arra, hogy Salamon, atyjával ellentétben, a béke embere."

Sálom

"A szót általában "békének" fordítják, de alapjelentése a "teljesség", a "hiánytalanság" - az a teljesség és hiánytalanság, melyet a szent helyeken keres az emberiség. A sálom-ban tehát benne foglaltatik a jólét minden feltétele: a termékenység, harmónia és a hadi sikerek. A sálom ellentéte volt az emberi lét gyötrelmeit okozó igazságtalanságnak és elidegenedésnek. A sálom az Istennel azonos békesség élménye. De Jeruzsálem nem lehetett a Sálom szent városa, ha nem honolt cédek, azaz igazság az országban. Izrael lakói gyakran elfeledkeznek erről. Csak Jeruzsálem szentségéért és egységéért harcolnak, az úgynevezett tisztaságért. Elfelejtik a próféták intelmeit, hogy az igazságosság elvesztésével szükségképp a sálom is elvész."

Salamon

"A Bibliából megtudhatjuk, hogy Sába (a mai Jemen) királynője is ellátogatott a bölcsességéről híres Salamonhoz. A történet Salamon királyságának növekvő befolyásáról árulkodik. Ha Júda-Izrael megkezdte volna a vörös-tengeri kereskedelmet, a sábai gazdaságra súlyos csapást mért volna. Salamon szinte legendás hírű uralkodóvá vált: emlegették gazdagságát éppúgy, mint bölcsességét."

Ótestamentum

Bölcs Salamonnak Példabeszédei I.

részlet:

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,

2) Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;

3) Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;

4) Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.

5) Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.

6) Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.

Példabeszédek III.

részlet:

27) Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.

28) Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, amit kér.

29) Ne forralj a te felebarátod ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.

30) Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged.

31) Ne irígykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.

32) Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő titka.

33) Az Úrnak átka van a gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.

34) Ha kik csúfolók, ő megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet.

35) A bölcsek tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

Példabeszédek IV.

részlet
:

5)
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.

6) Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

7) A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.

8) Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

9) Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

10) Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

11) Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12) Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13) Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.

14) A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15) Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább.

16) Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak.

17) Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák.

18) Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

19) Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20) Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.


* * *Sanctus Tronus Salomonis


avagy,
Salamon Szent Trónszéke

A Sahaja Yoga Mantra Book -ban, Shri Mária-Mahalakshmi 108 Szent nevének az egyike. És ez a Tiszta, Isteni, Szent Tulajdonság és Erő testesedett meg Salamon Trónszékében. Ezt jelenti ez a név.

- - -

Ha érdekelnek a hasonló jellegű olvasmányok, akkor nézd meg ezeket is. Érdemes.

- Gnosztikusok és a kereszténység >>>

- Nag Hammadi Kódex-ek Üzenete >>>

- Napfivér Holdnővér >>>

- A keleti és nyugati kultúra találkozása >>>

- Krisztus és a meditáció >>>

- Jeruzsálem >>>


*  *  *


Meditatív ücsörgésünk és ráérős szemlélődésünk
mai helyszíne és padja pedig:


A fotó készítője Gabi.
Helyszín Szentendre.

Nagyításhoz klikk a képre!


Üdv
A Kolostor Őre


Csak Könnyedén

*******************************************************************************
A MISSZIÓ --> Hiszek abban hogyha minden családban lesz legalább egy, rendszeresen meditáló ember, az mindent meg fog változtatni! Türelmesebb, megfontoltabb, és sokkal kiegyensúlyozottabb lesz az ország. A célom az hogy ez összejöjjön, hiszen ez mindannyiunk érdeke is. Egy sokkal tudatosabb, emelkedettebb és kedvesebb társadalom már igazán ránk fér végre. A kolostoros blog egyszerű, és pénztárca kímélő eszközeivel, na és az internet segítségével ez könnyen elérhető. Ha tetszett ez a mostani bejegyzés, értékesnek, humorosnak, vagy éppen elgondolkodtatni valónak találtad, akkor mindenképp küldd tovább most másoknak is! HAJRÁ!